All posts by styret

Vinterferien

I Uke 8 er det vinterferie og da planlegger Tino trening for de som er hjemme. Send mail til Tino på’tino.kirst@speedmail.se når dere kan trene og så lager Tino et opplegg ift dette. Trening i vinterferien koster kr 100/time og betales kontant til Tino ved oppmøte. De som har søsken, familie eller venner som ønsker å forsøke å spille tennis kan også kontakte Tino

Årsmøte Halden Tennisklubb

15. februar, 2016 kl.19.00 på Klubbhuset

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Valg av årsmøtets dirigent og referent

3) Årsberetning 2016

4) Regnskap med revisjonsberetning

5) Behandler innkomne forslag

a) Forslag til justerte priser for kontingenter og leie av hall

6) Fastsettelse av kontingenten

7) Vedta budsjett for 2018

8) Valg: valgkomiteens innstilling

• Leder

• Nestleder

• Kasserer

• Sekretær

• 2 Styremedlemmer

• 1 Varamedlem

• 2 Revisorer

• Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem

Halden, 18. januar 2018

Styret, Halden Tennisklubb

Nye medlemskontingenter for 2018

På budsjett møtet i klubbhuset 7. desember hvor alle medlemmer var invitert til å delta ble følgende medlemskontingenter for 2018 godkjent:

Familie Kr 2.400,‐

Senior Kr 1.350,‐

Student Kr 800,‐

Junior (13‐17 år) Kr 800,‐

Barn (tom 12 år) Kr 600,‐

Passiv Kr 500,‐

For de som av en eller annen grunn ikke ønsker å være medlem i 2018 så er siste frist for utmelding 31.12.17 og mail vedørende dette må sendes til styret@haldentennis.com

Styret vil benytte anledning til å ønske alle medlemmer en riktig god jul og godt nytt år!

Julen og trening

Tino tar juleferie fra fredag 22. des. Det vil si at siste trening før jul er torsdag 21.des. Tino starter opp med trening igjen mandag 8. januar

Vi benytter anledning å ønske alle medlemmer God Jul og Godt Nytt!

 

Budsjett møte – alle medlemmer er invitert

SAKSPAPIRER

BUDSJETTMØTE FOR 2018 – HALDEN TENNISKLUBB

Dato: 07.12.2017

Kl 19:00

Agenda:

 1. Velkommen
 2. Registrering av medlemmer
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer for undertegning av protokoll
 6. Fastsetting av medlemskontingenter
 7. Fastsetting av leie og green Card
 8. Budsjett 2018
 9. Avslutning
 10. Fastsettelse av medlemskontingenter.

Styret har følgende forslag til medlemskontingenter for 2018

Kategori Kontingent 2018 Kontingent 2017

Familie Kr 2.400,‐ Kr 1.660,‐

Senior Kr 1.350,‐ Kr 1.250,‐

Student Kr 800,‐ Kr 470,‐

Junior (13‐17 år) Kr 800,‐ Kr 470,‐

Barn (tom 12 år) Kr 600,‐ Kr 470,‐

Passiv Kr 500,‐ Kr 370,‐

Kommentarer:

Bakgrunn for økningen spesielt i kategorien familie, er at HTK betaler en «kontingent/avgift»

til Norges Tennisforbund for hvert medlem som er registrert i Halden Tennisklubb.

Vi har sett at denne avgiften «spiser opp» store deler av medlemskontingenter i forhold til

tidligere beløp og satser. Dette gjør at klubben for et mindre spillerom økonomisk.

Familiemedlemskapet vil være basert på 2 voksne og 2 juniorer/barn. Utover dette vil det bli

fakturert opprinnelig medlemskontingent for den laveste kategorien.

Styret ser seg nødt til å øke kontingentene også i de øvrige kategoriene, men kontingentene

kan ikke sies å være unormalt høye i forhold til andre idretter. Klubben er nødt til å sitte igjen

med midler etter at avgifter til Norges Tennisforbund er betalt.

 1. Fastsetting av timeleie og green Card

Styret har følgende forslag:

Kategori 2018 2017

TIMELEIE:

Timeleie medlemmer dagtid (07‐16) Kr 120,‐ Kr 115,‐

Timeleie medlemmer kveld (16‐22) Kr 140,‐ Kr 135,‐

Timeleie ikke medlem Kr 300,‐ Kr 270,‐

GREENCARD: (må være medlem)

Green Card voksen Kr 1.200,‐ Kr 1.200,‐

Green Card barn/Junior Kr 600,‐ Kr 600,‐

Green Card Barn/Junior i trening Kr 350,‐ Kr 350,‐

FAST TIMELEIE: (3 terminer)

Fast timeleie medlemmer dagtid (07‐16) Kr 2.200,‐ Kr 2.200,‐

Fast timeleie medlemmer kveld (16‐22) Kr 2.700,‐ Kr 2.700,‐

| Beskrivelse Budsjett 2018 Foreløpig res 2017 Budsjett 2017

3100 Kontingenter -kr 151 000 -kr 131 310 -kr 105 000

3110 Salg av varer -kr 2 000 -kr 2 190 -kr 3 000

-kr 153 000 -kr 133 500 -kr 108 000

ANDRE DRIFTSINNTEKTER

3900 Kursinntekter kr – kr – kr –

3901 Leietimer strøtimer -kr 5 0 000 -kr 33 505 -kr 60 000

3902 NTA leie av hall kr – kr –

3903 Treningsavgift (Green Card) -kr 1 2 000 -kr 15 200 -kr 12 000

3904 Utleie bedrifter -kr 6 5 000 -kr 44 000 -kr 50 000

3905 Fast utleie -kr 6 0 000 -kr 33 000 -kr 75 000

3906 Fast trening voksne -kr 3 0 000 -kr 27 800 -kr 7 000

3907 Fast trening barn -kr 145 000 -kr 142 660 -kr 140 000

3908 Treningsleir kr –

3910 Utleie av trener -kr 5 0 000 -kr 49 560

3920 Reklame og sponsor -kr 1 0 000 kr – -kr 10 000

3921 Offentlige tilskudd -kr 6 0 000 -kr 37 140 -kr 65 000

3923 Grasrotandel -kr 7 500 -kr 2 181 -kr 7 500

3960 Turneringsinntekter -kr 2 0 000 -kr 15 650 -kr 25 000

3985 Andre inntekter kr – -kr 50 kr –

3986 Dugnader kr – kr – kr –

Sum andre driftsinntekter -kr 509 500 -kr 400 746 -kr 451 500

Sum salgsinntekter -kr 153 000 -kr 133 500 -kr 108 000

Totale inntekter -kr 662 500 -kr 534 246 -kr 559 500

LØNNSKOSTNADER

5010 Faste lønninger kr 285 000 kr 236 425 kr 187 000

5190 Påløpte feriepenger kr 3 4 605 kr 29 231 kr 22 781

5410 Arbeidsgiveravgift kr 4 0 470 kr 33 336 kr 26 554

5411 Arb.giv.avg. pål. feriepenger. kr 4 983 kr 4 122 kr 3 280

5945 OTP kr 8 550 kr – kr –

5990 Annen personalkostnad kr 2 000 kr – kr –

Totale lønnskostnader kr 375 608 kr 303 113 kr 239 615

AVSKRIVNINGER

6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend. kr 2 5 000 kr – kr 16 000

kr 25 000 kr – kr 16 000

DRIFTSKOSTNADER

6301 Treningsmateriell kr 1 5 000 kr 16 500 kr 15 000

6302 Gevinster / premier kr 6 500 kr – kr 6 500

6303 Treningsleir kr –

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. kr 1 0 000 kr 9 712 kr 10 000

6340 Strøm klubbhus kr 2 0 000 kr 16 950 kr 25 000

6341 Strøm tennis hallen kr 6 0 000 kr 54 276 kr 52 000

6550 Driftsmateriell kr 3 191

6560 Div. driftskostnader kr 3 000 kr 1 750 kr 12 000

6565 Turneringsutgifter kr 6 000 kr 9 626 kr 12 000

6580 Innleie av trener kr 7 000 kr 7 000 kr 35 000

6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger kr 7 500 kr 5 214 kr 25 000

6605 Forprosjekt klubbhus kr – kr – kr –

6620 Reparasjoner av utstyr kr 5 000 kr 5 240

6700 Revisjons- og regnskapshonorar kr 1 2 000 kr – kr 12 000

6800 Kontorrekvisita kr 200 kr – kr –

6860 Møter / Kurs / Oppdateringer kr 500 kr 300

6940 Porto kr 3 000 kr 2 550 kr –

7105 Øreavrunding kr – kr 70 kr –

7121 Vedlikehold maskiner kr 5 000 kr – kr 5 000

Forslag til budsjett for 2018 – HTK

7400 Kontingent, fradragsberettiget kr 1 2 000 kr 10 685 kr 42 000

7401 Kontingent Norges Tennisforbund kr 4 2 000 kr 40 305

7500 Forsikringspremier kr 3 0 000 kr 11 452 kr 30 000

7501 Tilbakeføring fra forsikringsselskap kr –

7600 Lisensavgifter og royalties kr 5 000 kr – kr 5 000

7770 Bank og kortgebyrer kr 3 600 kr – kr 2 400

7771 Faktureringsgebyr kr – kr – kr –

7772 Bankomkostning utland kr – kr – kr –

7773 Omkostninger Visma Collector kr – kr 1 115 kr 5 000

7790 Div. kostnader kr 2 000 kr 3 621 kr 2 000

7791 Korrigerte kostnader kr 100 kr – kr 100

7801 Tap på fordringer kr – kr 19 342 kr –

7860 Tap på kontrakter kr – kr – kr –

Totale driftskostnader kr 255 400 kr 218 899 kr 296 000

TOTALE KOSTNADER kr 656 008 kr 522 012 kr 551 615

TOTALE INNTEKTER -kr 662 500 -kr 534 246 -kr 559 500

DRIFTSRESULTAT -kr 6 492 -kr 12 233,66 -kr 7 885

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER

8040 Renteinntekter, skattefrie kr – kr – kr –

8060 Purregebyr, kunder kr – -kr 2 660 kr –

8070 Renteinntekter, kunder kr – kr – kr –

kr – -kr 2 660,00 kr –

FINANSKOSTNADER

8150 Annen rentekostnad kr –

8151 Renteutgifter / Morarente kr 3 500 kr – kr 3 500

kr 3 500 kr – kr 3 500

ANNEN FINANSKOSTNAD

8160 Purregebyr fra leverandører kr 500 kr 140 kr 500

SUM FINANSPOSTERINGER kr 4 000 -kr 2 520 kr 4 000

RESULTAT (Overskudd / Underskudd) -kr 2 491,9 -kr 14 753,7 –kr 3 884,5

Budsjettmøte 7. des kl 19, åpent møte for alle medlemmer

SAKSPAPIRER

BUDSJETTMØTE FOR 2018 – HALDEN TENNISKLUBB

Dato: 07.12.2017

Kl 19:00

Agenda:

 1. Velkommen
 2. Registrering av medlemmer
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer for undertegning av protokoll
 6. Fastsetting av medlemskontingenter
 7. Fastsetting av leie og green Card
 8. Budsjett 2018
 9. Avslutning
 10. Fastsettelse av medlemskontingenter.

Styret har følgende forslag til medlemskontingenter for 2018

Kategori Kontingent 2018 Kontingent 2017

Familie Kr 2.400,‐ Kr 1.660,‐

Senior Kr 1.350,‐ Kr 1.250,‐

Student Kr 800,‐ Kr 470,‐

Junior (13‐17 år) Kr 800,‐ Kr 470,‐

Barn (tom 12 år) Kr 600,‐ Kr 470,‐

Passiv Kr 500,‐ Kr 370,‐

Kommentarer:

Bakgrunn for økningen spesielt i kategorien familie, er at HTK betaler en «kontingent/avgift»

til Norges Tennisforbund for hvert medlem som er registrert i Halden Tennisklubb.

Vi har sett at denne avgiften «spiser opp» store deler av medlemskontingenter i forhold til

tidligere beløp og satser. Dette gjør at klubben for et mindre spillerom økonomisk.

Familiemedlemskapet vil være basert på 2 voksne og 2 juniorer/barn. Utover dette vil det bli

fakturert opprinnelig medlemskontingent for den laveste kategorien.

Styret ser seg nødt til å øke kontingentene også i de øvrige kategoriene, men kontingentene

kan ikke sies å være unormalt høye i forhold til andre idretter. Klubben er nødt til å sitte igjen

med midler etter at avgifter til Norges Tennisforbund er betalt.

 1. Fastsetting av timeleie og green Card

Styret har følgende forslag:

Kategori 2018 2017

TIMELEIE:

Timeleie medlemmer dagtid (07‐16) Kr 120,‐ Kr 115,‐

Timeleie medlemmer kveld (16‐22) Kr 140,‐ Kr 135,‐

Timeleie ikke medlem Kr 300,‐ Kr 270,‐

GREENCARD: (må være medlem)

Green Card voksen Kr 1.200,‐ Kr 1.200,‐

Green Card barn/Junior Kr 600,‐ Kr 600,‐

Green Card Barn/Junior i trening Kr 350,‐ Kr 350,‐

FAST TIMELEIE: (3 terminer)

Fast timeleie medlemmer dagtid (07‐16) Kr 2.200,‐ Kr 2.200,‐

Fast timeleie medlemmer kveld (16‐22) Kr 2.700,‐ Kr 2.700,‐

| Beskrivelse Budsjett 2018 Foreløpig res 2017 Budsjett 2017

3100 Kontingenter -kr 151 000 -kr 131 310 -kr 105 000

3110 Salg av varer -kr 2 000 -kr 2 190 -kr 3 000

-kr 153 000 -kr 133 500 -kr 108 000

ANDRE DRIFTSINNTEKTER

3900 Kursinntekter kr – kr – kr –

3901 Leietimer strøtimer -kr 5 0 000 -kr 33 505 -kr 60 000

3902 NTA leie av hall kr – kr –

3903 Treningsavgift (Green Card) -kr 1 2 000 -kr 15 200 -kr 12 000

3904 Utleie bedrifter -kr 6 5 000 -kr 44 000 -kr 50 000

3905 Fast utleie -kr 6 0 000 -kr 33 000 -kr 75 000

3906 Fast trening voksne -kr 3 0 000 -kr 27 800 -kr 7 000

3907 Fast trening barn -kr 145 000 -kr 142 660 -kr 140 000

3908 Treningsleir kr –

3910 Utleie av trener -kr 5 0 000 -kr 49 560

3920 Reklame og sponsor -kr 1 0 000 kr – -kr 10 000

3921 Offentlige tilskudd -kr 6 0 000 -kr 37 140 -kr 65 000

3923 Grasrotandel -kr 7 500 -kr 2 181 -kr 7 500

3960 Turneringsinntekter -kr 2 0 000 -kr 15 650 -kr 25 000

3985 Andre inntekter kr – -kr 50 kr –

3986 Dugnader kr – kr – kr –

Sum andre driftsinntekter -kr 509 500 -kr 400 746 -kr 451 500

Sum salgsinntekter -kr 153 000 -kr 133 500 -kr 108 000

Totale inntekter -kr 662 500 -kr 534 246 -kr 559 500

LØNNSKOSTNADER

5010 Faste lønninger kr 285 000 kr 236 425 kr 187 000

5190 Påløpte feriepenger kr 3 4 605 kr 29 231 kr 22 781

5410 Arbeidsgiveravgift kr 4 0 470 kr 33 336 kr 26 554

5411 Arb.giv.avg. pål. feriepenger. kr 4 983 kr 4 122 kr 3 280

5945 OTP kr 8 550 kr – kr –

5990 Annen personalkostnad kr 2 000 kr – kr –

Totale lønnskostnader kr 375 608 kr 303 113 kr 239 615

AVSKRIVNINGER

6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend. kr 2 5 000 kr – kr 16 000

kr 25 000 kr – kr 16 000

DRIFTSKOSTNADER

6301 Treningsmateriell kr 1 5 000 kr 16 500 kr 15 000

6302 Gevinster / premier kr 6 500 kr – kr 6 500

6303 Treningsleir kr –

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. kr 1 0 000 kr 9 712 kr 10 000

6340 Strøm klubbhus kr 2 0 000 kr 16 950 kr 25 000

6341 Strøm tennis hallen kr 6 0 000 kr 54 276 kr 52 000

6550 Driftsmateriell kr 3 191

6560 Div. driftskostnader kr 3 000 kr 1 750 kr 12 000

6565 Turneringsutgifter kr 6 000 kr 9 626 kr 12 000

6580 Innleie av trener kr 7 000 kr 7 000 kr 35 000

6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger kr 7 500 kr 5 214 kr 25 000

6605 Forprosjekt klubbhus kr – kr – kr –

6620 Reparasjoner av utstyr kr 5 000 kr 5 240

6700 Revisjons- og regnskapshonorar kr 1 2 000 kr – kr 12 000

6800 Kontorrekvisita kr 200 kr – kr –

6860 Møter / Kurs / Oppdateringer kr 500 kr 300

6940 Porto kr 3 000 kr 2 550 kr –

7105 Øreavrunding kr – kr 70 kr –

7121 Vedlikehold maskiner kr 5 000 kr – kr 5 000

Forslag til budsjett for 2018 – HTK

7400 Kontingent, fradragsberettiget kr 1 2 000 kr 10 685 kr 42 000

7401 Kontingent Norges Tennisforbund kr 4 2 000 kr 40 305

7500 Forsikringspremier kr 3 0 000 kr 11 452 kr 30 000

7501 Tilbakeføring fra forsikringsselskap kr –

7600 Lisensavgifter og royalties kr 5 000 kr – kr 5 000

7770 Bank og kortgebyrer kr 3 600 kr – kr 2 400

7771 Faktureringsgebyr kr – kr – kr –

7772 Bankomkostning utland kr – kr – kr –

7773 Omkostninger Visma Collector kr – kr 1 115 kr 5 000

7790 Div. kostnader kr 2 000 kr 3 621 kr 2 000

7791 Korrigerte kostnader kr 100 kr – kr 100

7801 Tap på fordringer kr – kr 19 342 kr –

7860 Tap på kontrakter kr – kr – kr –

Totale driftskostnader kr 255 400 kr 218 899 kr 296 000

TOTALE KOSTNADER kr 656 008 kr 522 012 kr 551 615

TOTALE INNTEKTER -kr 662 500 -kr 534 246 -kr 559 500

DRIFTSRESULTAT -kr 6 492 -kr 12 233,66 -kr 7 885

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER

8040 Renteinntekter, skattefrie kr – kr – kr –

8060 Purregebyr, kunder kr – -kr 2 660 kr –

8070 Renteinntekter, kunder kr – kr – kr –

kr – -kr 2 660,00 kr –

FINANSKOSTNADER

8150 Annen rentekostnad kr –

8151 Renteutgifter / Morarente kr 3 500 kr – kr 3 500

kr 3 500 kr – kr 3 500

ANNEN FINANSKOSTNAD

8160 Purregebyr fra leverandører kr 500 kr 140 kr 500

SUM FINANSPOSTERINGER kr 4 000 -kr 2 520 kr 4 000

RESULTAT (Overskudd / Underskudd) -kr 2 491,9 -kr 14 753,7 –kr 3 884,5

 

 

Dugnad søndag 22. okt kl 12

Tiden er dessverre kommet så langt at vi skal stenge utebanene for sesongen. Nett skal ned, utemøbler inn og klubbhus støvsuges/vaskes. Vanligvis går dette unna på en drøy time og desto flere som deltar desto fortere blir vi ferdige

Besøk fra Torinor under vår turnering 9. sept

HTK samarbeider med Torinor fra Sandefjord ift alle typer tennis utstyr. Under vår turnering 8-10 sept vil Espen fra Torinor besøke oss lørdag 9.sept kl 12-16. Espen har med seg demo bag slik at det blir mulig å prøvespille flere populære racketmodeller samt supplere garderoben med god tilbud tennis klær og sko samt annet tennis utstyr. Se mere på www.torinor.no. Espen kjenner Halden godt etter at han ved flere anledninger besøkte våre tennisturneringer i sin tidligere jobb som daglig leder og sjefstrener i Sandefjord TK

Halden Tennisklubb sitt bilde.