Gamle Nyheter

Årsmøte 2012

29. februar, 2012 kl.18.00

Tilstede: 10 medlemmer med stemmerett

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent

2) Valg av årsmøtets dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
• Henrik Norvald ble valgt til dirigent
• Carsten Stang ble valgt til referent

3) Årsberetninger 2011
• John Einar Hulsund informerte. Det ble ikke framsatt noen innsigelser til årsberetningen
4) Regnskap med revisjonsberetning
• John Einar Hulsund gjennomgikk regnskap som ble godkjent

5) Innkomne forslag fra medlemmer: Det var et forslag
Forslag fra Stig Sivertsen:“ Medlemmer i styret gis økonomisk kompensasjon” ble gjennomgått og diskutert
Carsten Stang fremmet forslag om at styremedlemmer skal ha 10 timers «gratis» spilletid i hallen per år i kompensasjon mot 6 timer som i 2011
Carsten Stangs forslag ble enstemmig vedtatt

6) Fastsettelse av kontingent
Det ble enstemmig vedtatt at det ikke blir endringer i kontingenter for 2012

7) Budsjett for 2012.
Forslag til budsjett fra kasserer John Einar Hulsund ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
Det ble enstemmig besluttet at HTK gir Kr. 500,- i støtte per kurs per medlem som er 18 år eller yngre.

8 ) Lagets organisasjon
• Det er ikke fremlagt forslag til endringer

9) Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert. Valgkomiteens forslag til styre for 2012:
Leder: Faye Lyseng
Nestleder Jonny Stenstrøm
Kasserer John Einar Hulsund
Sekretær Carsten Stang
Styremedlem Lasse Skogheim
Varamedlem Lars Hurlen
Varamedlem Anne Gunvor Jarlsby
Revisor Bredo Swanberg
Revisor Glenn Torgersen

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Representanter til ting og møter i de organisasjoner som klubben er tilsluttet vil bli valgt av styret ved en senere anledning.

Faye Lyseng benyttet anledningen til å takke avgående nestformann Magne Jamissen for lang og trofast tjeneste.

Bente Jørgensen (sign) Kirsten Owe (sign)