Gamle Nyheter

Årsmøte i Halden Tennisklubb 24. februar, 2014 kl.18.00

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av årsmøtets dirigent og referent
3) Årsberetninger 2013 og Handlingsplan
4) Regnskap med revisjonsberetning
5) Behandler innkomne forslag
a) ingen innkomne forslag
6) Fastsettelse av kontingenten
7) Vedta budsjett for 2014
8) Bestemme lagets organisasjon
9) Valg: valgkomiteens innstilling
• Leder
• Nestleder
• Kasserer
• Sekretær
• Styremedlem
• 2 varamedlemmer
• 2 revisorer
• Representanter til ting og møter i de organisasjoner
laget er tilsluttet
• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem

Styret, Halden Tennisklubb