Nyheter

Årsmøte 28. februar, 2019 kl.19.00 på Klubbhuset

Saksliste
1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av årsmøtets dirigent og referent
3) Årsberetning 2018
4) Regnskap med revisjonsberetning
5) Forslag til nye vedtekter Halden TK
6) Innkomne forslag:
Jan Wille har sendt inn følgende saker til behandling i årsmøtet
Forslag:
Det legges til rette for at medlemmene kan bruke klubbens nettside og/eller Facebook til å ta opp og drøfte innspill vedr. klubben.
Begrunnelse:
Enhver klubb er avhengig av engasjement blant medlemmene. Blant medlemmene finnes det ressurser som kan komme klubben til nytte, og engasjement vil lette rekruttering til verv.

Som medlem kan man alltid gjøre henvendelser til Styret og fremme forslag til Årsmøtet, men jeg tror det ligger engasjementspotensiale i å ha et forum der medlemmer kan komme med innspill og få respons fra andre medlemmer før man eventuelt konkretiserer det i formelle forslag og vedtak.
Forslag:
Det etableres en abonnementsordning som kan sikre videreføring av hall-abonnement fra termin til termin.
Begrunnelse:
Med virkning fra 2019 er det innført 3 terminer (tilsvarende tertialer) for hallabonnement. Begrunnelsen for dette er at noen medlemmer anser det litt ‘bortkastet’ å leie timer som sommeren fordi man da er fraværende pga ferie og/eller heller spiller på utebanene.

• For de som har abonnement vil det ofte være et poeng å vite at man er sikret samme halltid fra termin-til-termin for å slippe å gjøre nye avtaler som skal passe 2-4 spillere som deler samme halltime

a) Forslag til justerte priser for kontingenter og leie av hall
6) Fastsettelse av kontingenten
7) Vedta budsjett for 2019
8) Valg: valgkomiteens innstilling
• Leder
• Nestleder
• Kasserer
• Sekretær
• 2 Styremedlemmer
• 1 Varamedlem
• 2 Revisorer
• Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem