Nyheter

Budsjettmøte 28. november, kl 21 på Klubbhuset

SAKSPAPIRER BUDSJETTMØTE FOR 2019

Halden Tennisklubb

Dato: 28.11.2018

Tid: 21:00

Sted: Klubbhuset

Agenda:

1. Velkommen

2. Registrering av stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkallingen

4. Godkjenning av dagsorden

5. Valg av dirigent

6. Valg av referent

7. Fastsettelse av medlemskontingent

8. Fastsettelse av

a. GreenCard

b. Timeleie

c. Fast timeleie

d. Treningskontingent

9. Godkjenning av budsjett

Pkt 7. Fastsettelse av medlemskontingenter

Styret foreslår ingen endringer i medlemskontingenter for 2019

Medlemskontingenter for 2019

Medlemskap 2019 2018

Familie kr 2 400,00 kr 2 400,00

Senior kr 1 350,00 kr 1 350,00

Student kr 800,00 kr 800,00

Junior 13-17 kr 800,00 kr 800,00

Barn t.om. 12 kr 600,00 kr 600,00

Passiv kr 500,00 kr 500,00

Det foreslås ingen endringer, da det ble gjort endringer i medlemskontingenter for

året 2018.

Pkt 8. Fastsettelse av GreenCard, Timepris, Fast leie og

Treningskontingent

Følgende satser foreslås av styret for året 2019

Greencard ‐ Timepriser ‐ Fast timeleie ‐ Treningskontingenter

2019 2018

GreenCard 2 terminer pr år

Greencard voksen pr termin kr 1 300 kr 1 200

Greencard barn per termin kr ‐ kr ‐

Timeleier:

Ikke medlemmer Ute og inne kr 320 kr 300

Timeleie medlemmer Ute (07‐16) kr 140 kr 120

Ute (16‐22) kr 160 kr 140

Inne (07‐16) kr 140 kr 120

Inne (16‐22) kr 160 kr 140

FAST TIMELEIE 3 terminer

Dagtid (07‐16) kr 2 400 kr 2 200

Kveld ( 16‐22) kr 2 900 kr 2 700

TRENINGSKONTINGENT 3 terminer

1 time pr uke kr 600 kr 500

2 timer pr uke kr 900 kr 800

3 timer pr uke kr 1 200 kr 1 100

4 timer pr uke kr 1 500 kr 1 400

I det store og hele må det betraktes som mindre endringer og justeringer. Det

forventes en pris økning på mellom 4‐5 % generelt.

Pkt 9. Godkjenning av budsjett for 2019.

Budsjettet er utarbeidet og tatt som en forutsetning de tall som foreligger i

medlemskontingenter, timeleie, greencard, faste timer, og treningskontingenter

for 2019.

| Beskrivelse Budsjett 2019 Akkum. 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2017

3100 Kontingenter -kr 1 56 700 -kr 161 450 -kr 1 52 700 -kr 1 05 000

3110 Salg av varer -kr 1 000 -kr 670 -kr 2 000 -kr 3 000

-kr 1 57 700 -kr 162 120 -kr 1 54 700 -kr 1 08 000

ANDRE DRIFTSINNTEKTER

3900 Kursinntekter kr – kr – kr –

3901 Leietimer strøtimer -kr 65 000 -kr 51 300 -kr 5 0 000 -kr 6 0 000

3902 NTA leie av hall kr – kr – kr –

3903 Treningsavgift ( Green Card ) -kr 30 000 -kr 27 000 -kr 1 2 000 -kr 1 2 000

3904 Utleie bedrifter -kr 75 000 -kr 70 000 -kr 6 5 000 -kr 5 0 000

3905 Fast utleie -kr 60 000 -kr 54 000 -kr 6 0 000 -kr 7 5 000

3906 Fast trening voksne -kr 42 000 -kr 38 400 -kr 3 0 000 -kr 7 000

3907 Fast trening barn -kr 1 50 000 -kr 143 400 -kr 1 45 000 -kr 1 40 000

3908 Treningsleir

3910 Utleie av trener -kr 70 000 -kr 71 720 -kr 5 0 000

3911 Utleie til rullestoltennis -kr 7 000 -kr 2 320

3920 Reklame og spnsor -kr 25 000 -kr 25 000 -kr 1 0 000 -kr 1 0 000

3921 Offentlige tilskudd -kr 60 000 -kr 82 000 -kr 6 0 000 -kr 6 5 000

3923 Grasrotandel -kr 7 500 -kr 7 500 -kr 7 500 -kr 7 500

3960 Turneringsinntekter -kr 10 000 -kr 2 310 -kr 2 0 000 -kr 2 5 000

3985 Andre inntekter kr – -kr 3 724 kr – kr –

3986 Dugnader kr – kr – kr –

Sum andre driftsinntekter -kr 6 01 500 -kr 578 674 -kr 5 09 500 -kr 4 51 500

Sum salgsinntekter -kr 1 57 700 -kr 162 120 -kr 1 54 700 -kr 1 08 000

Totalte inntekter -kr 759 200 -kr 740 794 -kr 664 200 -kr 559 500

LØNNSKOSTNADER

5010 Faste lønninger kr 3 15 000 kr 294 350 kr 2 85 000 kr 1 87 000

5190 Påløpne feriepenger kr 38 295 kr 35 322 kr 3 4 605 kr 2 2 781

5410 Arbeidsgiveravgift kr 44 730 kr 41 798 kr 4 0 470 kr 2 6 554

5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. kr 5 514 kr 5 016 kr 4 983 kr 3 280

5945 OTP kr – kr 8 550 kr –

5990 Annen personalkostnad kr – kr 2 000 kr –

Totale lønnskostnader kr 403 539 kr 376 486 kr 375 608 kr 239 615

AVSKRIVNINGER

6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend. kr 20 000 kr 20 000 kr 2 5 000 kr 1 6 000

kr 20 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 16 000

DRIFTSKOSTNADER

6301 Treningsmateriell kr 10 000 kr 8 116 kr 1 5 000 kr 1 5 000

6302 Gevinster / premier kr 6 500 kr 2 700 kr 6 500 kr 6 500

6303 Treningsleir

6320 Renovasjon, vann, avløp mv. kr 12 000 kr 12 000 kr 1 0 000 kr 1 0 000

6340 Strøm klubbhus kr 24 000 kr 23 674 kr 2 0 000 kr 2 5 000

6341 Strøm tennishallen kr 70 000 kr 69 340 kr 6 0 000 kr 5 2 000

6441 Leie feiemaskin kr 20 000 kr 19 360

6550 Driftsmateriell

6560 Div. driftskostnader kr 3 000 kr 6 905 kr 3 000 kr 1 2 000

6565 Turneringsutgifter kr 10 000 kr 6 899 kr 6 000 kr 1 2 000

6580 Innleie av trener kr 2 500 kr 633 kr 7 000 kr 3 5 000

6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger kr 7 500 kr 24 198 kr 7 500 kr 2 5 000

6601 Ombygging og tilrettelegging for HCP kr 39 210

6605 Forprosjekt klubbhus kr – kr – kr –

6620 Reparasjoner av utstyr kr 5 000 kr 3 595 kr 5 000

6700 Revisjons- og regnskapshonorar kr 12 000 kr 12 000 kr 1 2 000 kr 1 2 000

6800 Kontorrekvisita kr 200 kr 200 kr –

6860 Møter / Kurs / Oppdateringer kr 500 kr 500

6861 Div. Arrangement kr – kr 1 499

6940 Porto kr 6 000 kr 6 000 kr 3 000 kr –

7020 Vedlikehold kr 3 750

7105 Øreavrunding kr – kr – kr –

7121 Vedlikehold maskiner kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000

7400 Kontingent, fradragsberretiget kr 7 400 kr 4 685 kr 1 2 000 kr 4 2 000

7401 Kontingent Norges Tennsiforbund kr 53 000 kr 52 110 kr 4 2 000

Forslag til budsjett for 2019 – HTK

| Beskrivelse Budsjett 2019 Akkum. 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2017

Forslag til budsjett for 2019 – HTK

7402 Kontingent/Abo Matchi kr 32 000

7500 Forsikringspremier kr 32 000 kr 29 800 kr 3 0 000 kr 3 0 000

7501 Tilbakeføring fra forsikringsselskap

7600 Lisensavgifter og royalties kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000

7770 Bank og kortgebyrer kr 2 500 kr 1 244 kr 3 600 kr 2 400

7771 Faktureringsgebyr kr – kr – kr –

7772 Bankomkostning utland kr – kr – kr –

7773 Omkostninger Visma Collector kr – kr – kr 5 000

7790 Div. kostnader kr 2 000 kr 10 108 kr 2 000 kr 2 000

7791 Korrigerte kostnader kr 100 kr 100 kr 100

7801 Tap på fordringer kr – kr – kr –

7860 Tap på kontrakter kr – kr – kr –

Totale driftskostnader kr 328 200 kr 337 826 kr 255 400 kr 296 000

TOTALE KOSTNADER kr 751 739 kr 734 312 kr 656 008 kr 551 615

TOTALE INNTEKTER -kr 759 200 -kr 740 794 -kr 664 200 -kr 559 500

DRIFTSRESULTAT -kr 7 461 -kr 6 482 -kr 8 192 -kr 7 885

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER

8040 Renteinntekter, skattefrie kr – kr – kr –

8060 Purregebyr, kunder kr – kr 419 kr – kr –

8070 Renteinntekter, kunder kr – kr – kr –

kr – kr 419 kr – kr –

FINANSKOSTNADER

8150 Annen rentekostnad

8151 Renteutgifter / Morarente kr 3 500 kr 3 000 kr 3 500 kr 3 500

kr 3 500 kr 3 000 # kr 3 500 kr 3 500

ANNEN FINANSKOSTNAD

8160 Purregebyr fra leverandører kr 500 kr 221 kr 500 kr 500

SUM FINANSPOSTERINGER kr 4 000 kr 3 640 kr 4 000 kr 4 000

Resultat -kr 3 460,5 -kr 2 842,3 -kr 4 191,9 -kr 3 884,5