Gamle Nyheter

Referat årsmøte i Halden Tennisklubb, 24. februar, 2012 kl.18.00

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
• Godkjent
2) Valg av årsmøtets dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
• Elisabeth Stang ble valgt til dirigent
• Carsten Stang ble valgt til referent
3) Årsberetninger 2011
• Faye Lyseng og Lasse Skogheim gjennomgikk årsberetning og handlingsplan. Det ble ikke framsatt spørsmål eller innsigelser til årsberetningen
4) Regnskap med revisjonsberetning
• John Einar Hulsund gjennomgikk regnskap som ble godkjent
5) Innkomne forslag fra medlemmer:
• Ingen innkomne forslag
6) Fastsettelse av kontingent
• Det ble enstemmig vedtatt at det ikke blir endringer i kontingenter for 2014. Det er et tegn i tiden at det stadig blir vanskeligere å få medlemmer til å delta på dugnader. Dette vil på lengre sikt tvinge frem økning i kontingent for kjøpe inn tjenester som tidligere har vært gjort på dugnad

7) Budsjett for 2014.

Forslag til budsjett fra kasserer John Einar Hulsund ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

8) Lagets organisasjon
• Det er ikke fremlagt forslag til endringer
9) Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert. Valgkomiteens forslag til styre for 2014:
Leder: Faye Lyseng (frem til 1. mai 2014)
Nestleder Jonny Stjernstrøm
Kasserer John Einar Hulsund (inntil ny kasserer er utnevnt)
Sekretær Carsten Stang
Styremedlem Lasse Skogheim (frem til 1. mai)
Varamedlem Elisabeth Stang
Varamedlem Anne Gunvor Jarlsby
Revisor Erstatter til Bredo Svanberg er ennå ikke funnet
Revisor Glenn Torgersen

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det er en stor utfordring at Valgkomiteen ikke har funnet kandidater til de tillitsverv hvor tillitsvalgte ikke ønsker å fortsette i styret. Valgkomiteen oppfordres til å intensivere arbeidet med å finne egnede kandidater før 1 mai da Faye, John Einar og Lasse ønsker å trekke seg fra 1. mai eller før.
Representanter til ting og møter i de organisasjoner som klubben er tilsluttet vil bli valgt av styret ved en senere anledning.
Årsmøtet setter stor pris på at det gror godt blant klubbens juniorer og for første gang på mange år så har HTK aktive spillere som spiller på nasjonalt nivå. Gratulerer til Jesper og William!
Vi benytter anledning til å takke avgående tillitsvalgte for innsatsen på vegne av HTK. Ikke minst Faye og John Einar har bidratt med en uvurderlig innsats for klubben og dens medlemmer og de vil bli savnet når de nå fratrer sine verv.