Gamle Nyheter

Referat årsmøte i Halden Tennisklubb

Saksliste

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
• Godkjent
2) Valg av årsmøtets dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
• Johnny Stjernstrøm ble valgt til dirigent
• Catrin Bennett ble valgt til referent
3) Årsberetninger 2014
• Carsten Stang gjennomgikk årsberetning. Det ble ikke framsatt spørsmål eller innsigelser til årsberetningen
4) Regnskap med revisjonsberetning
• John Einar Hulsund gjennomgikk regnskap som ble godkjent
• Hovedpunkter:
Driftsinntekter 467 037 kr
Driftskostnader 500 573 kr
Årsresultat – 39 520 kr
Årsaken til dette var at utgiften til det nytt LED lysanlegget var noe høyere er budsjettert, dog vi fikk også mer enn opprinnelig planlagt også.
I balanseregnskapet er det største endring fra i fjor en økning i kundefordringer. Dette begrunnes med ubetalt hall leie fra NTA samt Grasrottilskudd utbetalt i januar 2015.
Revisjonsberetning er ikke klar og vil bli behandlet så snart det er klar.
Møte godkjente det fremlagte regnskap.
5) Innkomne forslag fra medlemmer:
• Forslag fra Carsten Stang om å øke kontingent for voksne medlemmer med kr 100 (tatt under neste punkt).
6) Fastsettelse av kontingent
• Det ble enstemmig vedtatt at kontingenten for voksne for 2015 økes med kr 100. Prisen for familiemedlemskap og for barnemedlemskap er uendret. Denne prisen er fordelaktig sammenlignet med kontingenter fra andre tennisklubber i Østfold. Det er 2 år siden kontingenten sist økte. Det betyr at en familie hvor en voksen og et barn er medlem kan tegne familiemedlemskap i stedet til samme pris. Dette vil kompensere for de tjenester som må kjøpes inn som tidligere har vært gjort på dugnad.

7) Budsjett for 2015.
Forslag til budsjett fra kasserer John Einar Hulsund ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

8) Lagets organisasjon
• Det er ikke fremlagt forslag til endringer
9) Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert. Valgkomiteens forslag til styre for 2015:
Leder: Carsten Stang
Nestleder Jonny Stjernstrøm
Kasserer Ingen kandidat
Sekretær Lars Omberg
Styremedlem Catrin Bennett
Varamedlem Elisabeth Stang
Varamedlem Ole H Klinge
Revisor Glenn Torgersen
Revisor Ingen kandidat
Valg komite Ingen kandidater

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Det er en stor utfordring for Valgkomiteen at medlemmer ikke melder seg til tjeneste i klubbens styret.
Representanter til tinget og møter i de organisasjoner som klubben er tilsluttet vil bli valgt av styret ved en senere anledning.
Årsmøtet setter stor pris på at det gror godt blant klubbens juniorer og barn og anser viktighet av å ta vare på dem.
Vi benytter anledning til å takke avgående tillitsvalgte for innsatsen på vegne av HTK. Ikke minst John Einar har bidratt med en uvurderlig innsats for klubben og dens medlemmer. Klubben må intensifiere arbeidet med å finne ny kasserer etter John Einar.

Eva Nilssen (sign) Anne Gunvor Fjellestad Jarlsby (sign)