Gamle Nyheter

Saksliste Årsmøte i Halden Tennisklubb

26. februar, 2015 kl.18.00, Halden Tennisklubb

1) Godkjenning av innkalling og saksliste.
2) Valg av årsmøtets dirigent og referent.
3) Årsberetning 2014.
4) Regnskap med revisjonsberetning.
5) Behandler innkomne forslag.
a) ingen innkomne forslag
6) Fastsettelse av kontingenten.
7) Vedta budsjett for 2015.
8) Bestemme lagets organisasjon.
9) Valg: valgkomiteens innstilling.
• Leder
• Nestleder
• Kasserer
• Sekretær
• Styremedlem
• 2 varamedlemmer
• 2 revisorer
• Representanter til ting og møter i de organisasjoner
laget er tilsluttet.
• Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1. varamedlem

Styret, Halden Tennisklubb